Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
ustanowiony dla serwisu internetowego Programscripta.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument (Regulamin), wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określa treść oraz tryb zawierania umów o udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta.
2. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Zawarcie umowy licencyjnej z Usługodawcą oznacza akceptację Regulaminu.
4. Usługodawca świadczy usługi na terytorium Polski.

§ 2
Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Autopay - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000,
2) FSi - FSi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, KRS 0000219900, NIP 9451926796, REGON 357238140,
3) Kodeks cywilny – ustawę z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny,
4) Platforma 1koszyk – oprogramowanie, będące własnością FSi, umożliwiające Usługobiorcy zawarcie oraz opłacenie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta,
5) Program Scripta – elektroniczną bazę danych, obejmującą zawartość w postaci wzorów dokumentów o charakterze prawnym wraz z komentarzami do nich oraz odrębne opracowania w formacie RTF i PDF, stworzoną oraz aktualizowaną w celu szkoleniowym, polegającym na propagowaniu wiedzy o metodach sporządzania dokumentów o charakterze prawnym, na którą na zasadach określonych w Regulaminie udzielane są licencje,
6) Serwis internetowy – grupę powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych z adresu internetowego https://programscripta.pl,
7) Usługobiorca – podmiot prawa nabywający licencję na korzystanie z Programu Scripta lub licencję na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta,
8) Usługodawca – przedsiębiorcę działającego pod nazwą SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP 9552205207, REGON 521688355, adres poczty elektronicznej: kontakt@programscripta.pl, nr tel. 517204675 (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora), świadczącego usługi drogą elektroniczną, w ramach Serwisu internetowego,
9) ustawa o prawach konsumenta – ustawę z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta,
10) ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną – ustawę z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną,.
11) Administrator – przedsiębiorcę działającego pod nazwą SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP 9552205207, REGON 521688355, adres poczty elektronicznej: biuro@planetaprawo.pl, nr tel. 517204675 (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora), działającego wyłącznie w charakterze podmiotu zarządzającego treściami publikowanymi na oficjalnych profilach Serwisu internetowego w mediach społecznościowych.

§ 3
Ogólne postanowienia dotyczące licencji na korzystanie z Programu Scripta

1. Usługodawca udziela odpłatnych, terminowych, niewyłącznych i nieprzenaszalnych licencji na korzystanie z Programu Scripta.
2. Udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta następuje na podstawie umowy licencyjnej.
3. Udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta nie oznacza przeniesienia praw autorskich do jakiegokolwiek jego elementu na rzecz Usługobiorcy lub innego podmiotu prawa.

§ 4
Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej ProgramScripta.pl

1. Umowa licencyjna na korzystanie z Programu Scripta jest zawierana na odległość, za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://programscripta.pl/rejestracja.
2. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca korzysta z formularza zamówienia. Składając zamówienie Usługobiorca akceptuje Regulamin, Politykę prywatności, o której mowa w § 14, oraz przekazuje Usługodawcy następujące informacje:
1) imię i nazwisko (nazwę),
2) adres (siedzibę),
3) NIP – o ile zawiera umowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
3. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy, na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, Regulamin oraz Politykę prywatności, o której mowa w § 14, oraz zwraca się do niego z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury.
4. Niezwłocznie po potwierdzeniu przez Usługobiorcę złożenia zamówienia oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury, Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia.
5. Umowa licencyjna na korzystanie z Programu Scripta zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 4. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Usługodawca wystawia fakturę i doręcza ją Usługobiorcy w formie elektronicznej. W braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie spełnione przez Usługobiorcę na poczet przyszłej umowy świadczenia pieniężne podlegają niezwłocznemu zwrotowi przelewem na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy.
6. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Programu Scripta niezwłocznie, jednak nie później niż z upływem trzech (3) dni od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy całości wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Programu Scripta. Udzielenie dostępu do Programu Scripta następuje poprzez poinformowanie Usługobiorcy o jego loginie oraz haśle do konta założonego dla Usługobiorcy w ramach Serwisu internetowego na czas trwania licencji. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.
7. Umowa licencyjna na korzystanie z Programu Scripta zostaje zawarta na czas oznaczony i wygasa z upływem dwunastu (12) miesięcy od dnia udzielenia Usługobiorcy dostępu do Programu Scripta. Na wyraźne żądanie Usługobiorcy umowa licencyjna może zostać przedłużona na kolejny 12-miesięczny okres. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu. Umowa licencyjna nie ulega automatycznemu przedłużeniu.
8. Umowa licencyjna umożliwia korzystanie przez Usługobiorcę z Programu Scripta w stanie takim, jakim jest, zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnościami, o których mowa w załączniku nr 3 do Regulaminu, poprzez:
1) wyświetlanie, pobieranie, kopiowanie i utrwalanie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, jego zawartości w postaci odrębnych opracowań oraz komentarzy do wzorów dokumentów o charakterze prawnym,
2) wyświetlanie, pobieranie, kopiowanie i utrwalanie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, jak też modyfikowanie jego zawartości w postaci wzorów dokumentów o charakterze prawnym.
9. Na podstawie ust. 8 pkt 2 Usługobiorca może modyfikować zawarte w Programie Scripta wzory dokumentów o charakterze prawnym, czyniąc to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Treści modyfikowane przez Usługobiorcę nie zostają zapisane w Programie Scripta i nie stają się częścią Programu Scripta.
10. W zakresie określonym w ust. 8 i 9 Usługobiorca uzyskuje również prawo do korzystania z zawartości Programu Scripta, która została dodana lub zaktualizowana przez Usługodawcę po zawarciu umowy licencyjnej, aż do dnia wygaśnięcia licencji.
11. Usługobiorca nie może udzielać dalszych licencji na korzystanie z Programu Scripta rozumianego jako całość oraz na żaden z jego elementów składowych z osobna.
12. W przypadku posługiwania się zawartością Programu Scripta w sferze publicznej należy oznaczyć jej pochodzenie.
13. Całkowite wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta, wraz z podatkami, określa Cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta płatne jest z góry, na podstawie faktury z siedmiodniowym (7) terminem zapłaty.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania wysokości wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta w drodze akcji promocyjnych.
15. Usługodawca nie dostosowuje indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
16. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy licencyjnej w terminie czternastu (14) dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie to nie przysługuje po pierwszym zalogowaniu do Programu Scripta. Odstąpienie może nastąpić przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Użycie formularza nie stanowi warunku skuteczności odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez e-mail wobec SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, kontakt@programscripta.pl.
17. W przypadku odstąpienia od umowy licencyjnej, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Usługodawca zwraca wpłacone wynagrodzenie przelewem na wskazany przez Usługobiorcę rachunek bankowy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy licencyjnej.
18. Uprawnienie do odstąpienia od umowy licencyjnej, o którym mowa w ust. 16 i 17, przysługuje wyłącznie Usługobiorcy, który zawarł umowę jako konsument.
19. Wykorzystywanie Programu Scripta w celu gromadzenia danych treningowych AI bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 5
Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta za pośrednictwem Platformy 1koszyk

1. Do zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta za pośrednictwem Platformy 1koszyk stosuje się postanowienia § 4, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Zawarcie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta za pośrednictwem Platformy 1koszyk następuje poprzez złożenie zamówienia z użyciem łącza przekierowującego do kanału sprzedaży Usługodawcy.
3. W ramach Platformy 1koszyk Usługobiorca płaci za pośrednictwem płatności elektronicznych. Operatorem płatności elektronicznych jest Autopay.   
4. Niezwłocznie po opłaceniu zamówienia Usługodawca przesyła Usługobiorcy, na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej, login oraz hasło dostępu do Programu Scripta, Regulamin, Politykę prywatności, o której mowa w § 14, oraz fakturę.
5. FSi jest agentem handlowym Usługodawcy. FSi:
1) nie jest właścicielem Programu Scripta,
2) nie jest stroną umowy licencyjnej zawieranej na podstawie Regulaminu,
3) nie jest odpowiedzialna za należyte wykonanie umowy licencyjnej zawieranej na podstawie Regulaminu.

§ 6
Wersja DEMO Programu Scripta

1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy wersję DEMO Programu Scripta, stanowiącą Program Scripta o ograniczonej zawartości i funkcjonalnościach, której celem jest umożliwienie Usługobiorcy zapoznanie się z podstawowymi funkcjonalnościami Programu Scripta przed zawarciem umowy licencyjnej, o której mowa w § 4 albo § 5.
2. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta następuje na zasadach określonych w Regulaminie, o ile postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej.
3. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta następuje poprzez wybór opcji „Wypróbuj Program Scripta. Wersja DEMO”, na stronie internetowej https://programscripta.pl.
4. Uprawnionym do nabycia licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta jest każdy podmiot prawa chcący zapoznać się z podstawowymi funkcjonalnościami Programu Scripta.
5. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta jest wolne od opłat.
6. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta nie wiąże się z koniecznością podawania danych osobowych.
7. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta nie zobowiązuje do nabycia licencji na korzystanie z Programu Scripta, o której mowa w § 4 albo § 5.
8. Licencja na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta obejmuje następujące pola eksploatacji: wyświetlanie, pobieranie i utrwalanie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera, zawartości wersji DEMO Programu Scripta w postaci wzorów dokumentów o charakterze prawnym - wyłącznie w celu zapoznania się z podstawowymi funkcjonalnościami Programu Scripta.
9. Udzielenie licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta następuje na czas niezbędny do zapoznania się z podstawowymi funkcjonalnościami Programu Scripta, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać udzielania licencji na korzystanie z wersji DEMO Programu Scripta bez wcześniejszego uprzedzenia i bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz podmiotów prawa, którzy licencję tę nabyli lub zamierzają ją nabyć.

§ 7
Środowisko cyfrowe niezbędne do korzystania z Programu Scripta

1. Celem skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
1) posiadanie komputera z oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w formacie RTF i PDF,
2) posiadanie konta poczty elektronicznej,
3) korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych akceptujących pliki cookies: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej lub Opera w wersji 49.0 i wyższej lub Firefox w wersji 57.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 60.0 i wyższej lub Safari w wersji 11.0 i wyższej.
2. Usługobiorca zobowiązany jest sam sobie zapewnić środowisko cyfrowe niezbędne do korzystania z Programu Scripta. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem środowiska cyfrowego niezbędnego do korzystania z Programu Scripta ponosi Usługobiorca.

§ 8
Ogólne zasady odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca oświadcza, że Program Scripta jest produktem stworzonym oraz aktualizowanym z należytą starannością i wedle najlepszej wiedzy Usługodawcy.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za realizację, na zasadach określonych w Regulaminie, zobowiązania do świadczenia w sposób ciągły, przez cały okres trwania licencji, usługi w postaci udzielenia Usługobiorcy dostępu do Programu Scripta.

§ 9
Uprawnienia Usługobiorcy będącego konsumentem w przypadku niezgodności usługi z umową licencyjną

1. Wobec Usługobiorcy będącego konsumentem Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność usługi z umową licencyjną, która wystąpiła lub ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z umową licencyjną usługa miała być dostarczana.
2. W przypadku niezgodności usługi z umową, Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługują w szczególności uprawnienia do:
1) żądania doprowadzenia usługi do zgodności z umową licencyjną,
2) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, jak też
3) do odstąpienia od umowy licencyjnej
- określone w Rozdziale 5B ustawy o prawach konsumenta.
3. Usługodawca doprowadza usługę do zgodności z umową licencyjną niezwłocznie po poinformowaniu go przez Usługobiorcę będącego konsumentem o braku zgodności z umową. Koszty doprowadzenia usługi do zgodności z umową licencyjną ponosi Usługodawca.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6, jeżeli usługa jest niezgodna z umową licencyjną, Usługobiorca będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy licencyjnej, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności usługi z umową licencyjną jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Usługodawca nie doprowadził usługi do zgodności z umową licencyjną;
3) brak zgodności usługi z umową licencyjną występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić ją do zgodności z umową licencyjną;
4) brak zgodności usługi z umową licencyjną jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny bez uprzedniego żądania doprowadzenia do jej zgodności z umową licencyjną;
5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi do zgodności z umową licencyjną w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy będącego konsumentem.
5. Przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym usługa pozostawała niezgodna z umową oraz zakres niezgodności usługi z umową.
6. Odstąpienie od umowy licencyjnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4, przysługuje Usługobiorcy będącemu konsumentem wyłącznie wtedy, gdy brak zgodności usługi z umową licencyjną jest istotny.
7. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z uprawnienia do odstąpienia od umowy licencyjnej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 4, Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Programu Scripta za czas i w części odpowiadającej niezgodności usługi z umową licencyjną oraz za czas pozostały od daty odstąpienia od umowy licencyjnej.

§ 10
Wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy

1. Uprawnienia Usługobiorcy z tytułu rękojmi za wady Programu Scripta, o której mowa w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, zostają wyłączone.
2. W każdym przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
3. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za udzielenie licencji na korzystanie z Programu Scripta.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania środowiska cyfrowego, niezbędnego do korzystania z Programu Scripta, którego obowiązek zapewnienia leży po stronie Usługobiorcy, jak też za szkody wynikłe z korzystania z Programu Scripta bez wymaganego do prawidłowego jego działania środowiska cyfrowego.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z korzystaniem z Programu Scripta w sposób niezgodny z jego szkoleniowym przeznaczeniem. Ewentualne zarobkowe lub niezarobkowe wykorzystywanie przez Usługobiorcę w obrocie zawartych w Programie Scripta wzorów dokumentów o charakterze prawnym następuje na wyłączną odpowiedzialność Usługobiorcy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z siły wyższej, a w szczególności z:
1) awarii, lub
2) wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych
- będących poza jego wpływem lub kontrolą.

§ 11
Inne postanowienia dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy

1. Udostępnianie przez Usługodawcę Usługobiorcy zawartości Programu Scripta nie stanowi porady prawnej i nie zastępuje profesjonalnej pomocy prawnej. W szczególności zawarte w Programie Scripta wzory dokumentów o charakterze prawnym spełniają jedynie funkcję przykładu i nie powstają na indywidualne zamówienie Usługobiorcy, a komentarze i opracowania zawarte w Programie Scripta wyrażają subiektywny, niezależny od indywidualnych stanów faktycznych i nienadający się do rozwiązywania indywidualnych problemów prawnych punkt widzenia ich autorów.
2. Usługodawca nie udziela gwarancji aktualności zawartości Programu Scripta. Udzielenia gwarancji aktualności zawartości Programu Scripta nie stanowi wskazanie daty stanu prawnego. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć informacji na temat zgodności zawartości Programu Scripta, z których korzysta, z aktualnym stanem prawnym.
3. W przypadku posługiwania się przez Usługobiorcę w obrocie prawnym wzorami dokumentów zawartymi w Programie Scripta, zarówno w formie zmodyfikowanej, jak i niezmodyfikowanej, Usługodawca nie udziela gwarancji osiągnięcia rezultatu w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego.

§ 12
Zaprzestanie lub ograniczenie świadczenia usług

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, przywracających bezpieczeństwo i stabilność systemu teleinformatycznego. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w celu usuwania awarii lub ulepszania systemu teleinformatycznego.

§ 13
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zakaz

wpływania na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego
1. Usługodawca informuje o szczególnych zagrożeniach (dalej jako „zagrożenia”) związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, których wystąpienie jest możliwe jedynie potencjalnie.
2. Strony Serwisu internetowego objęte są certyfikatem SSL, który jest narzędziem  opracowanym w celu ochrony witryn internetowych.
3. W celu zabezpieczenia przed zagrożeniami Usługobiorca powinien zaopatrzyć swój komputer lub inne urządzania elektroniczne w stale aktualizowany program antywirusowy oraz zaporę sieciową.
4. Do zagrożeń zalicza się w szczególności:
1) złośliwe oprogramowanie – oprogramowanie o szkodliwym działaniu dla systemu komputerowego, takie jak np. wirusy, robaki, konie trojańskie,
2) szpiegujące oprogramowanie – oprogramowanie gromadzące oraz przesyłające innym podmiotom informacje o użytkowniku, bez jego wiedzy, takie jak np. dane osobowe, numery kart płatniczych czy hasła,
3) phishing – metodę oszustwa polegająca na podszywaniu się pod inny podmiot w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak np. dane logowania,
4) cracking – szkodliwe działania mające na celu złamanie zabezpieczeń systemu komputerowego w celu jego wykorzystania,
5) spam – niechciane lub niezamawiane wiadomości elektroniczne o jednakowej, często reklamowej treści, rozsyłane jednocześnie do wielu podmiotów.   
5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz podejmowania zachowań mających na celu lub skutkujących zakłóceniem bezpieczeństwa lub stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 14
Polityka prywatności

Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w Polityce prywatności ustanowionej dla Serwisu internetowego, dostępnej nieodpłatnie pod adresem https://programscripta.pl/polityka. Każdy ma prawo pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Polityki prywatności za pomocą systemu teleinformatycznego.

§ 15
Postępowanie reklamacyjne

1. W sprawach związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, za wyjątkiem usług świadczonych przez podmioty trzecie, Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Prawo wniesienia reklamacji przysługuje z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę.
2. Reklamację wnosi się w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kontakt@programscripta.pl.
3. Oświadczenie o wniesieniu reklamacji powinno zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego reklamację,
2) adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać odpowiedź na reklamację,
3) opis niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Usługodawcę.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
5. W przypadku złożenia reklamacji niespełniającej któregokolwiek z wymogów treściowych, o których mowa w ust. 3, Usługodawca wezwie wnoszącego do uzupełnienia braków w terminie trzech (3) dni, po bezskutecznym upływie którego pozostawi reklamację bez rozpatrzenia.

§ 15(1)
Realizacja postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

1. Administrator nie świadczy w ramach Serwisu internetowego usług pośrednich w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).
2. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do komentarzy i opinii umieszczanych w oficjalnych profilach Administratora w mediach społecznościowych.
3. Wyznacza się następujący pojedynczy punkt kontaktowy (w formie adresu e-mail), umożliwiający bezpośrednią komunikację z Administratorem w związku z realizacją postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19.10.2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych): biuro@planetaprawo.pl.
4. Na adres pojedynczego punktu kontaktowego można dokonać zgłoszenia, że w oficjalnym profilu Administratora w mediach społecznościowych znajduje się informacja, która w ocenie zgłaszającego stanowi nielegalną treść lub jest niezgodna z Regulaminem.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:
1) wskazanie powodów, które w ocenie zgłaszającego przemawiają za uznaniem danej informacji za nielegalną treść lub treść niezgodną z Regulaminem;
2) wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowych informacji umożliwiających identyfikację nielegalnej treści;
3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail zgłaszającego, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
4) oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie zgłaszającego, że informacje i zarzuty zawarte w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Administrator przesyła zgłaszającemu potwierdzenie jego otrzymania, o ile zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe zgłaszającego. Administrator rozpatruje zgłoszenie w ciągu czternastu (14) dni od jego otrzymania i powiadamia zgłaszającego o swojej decyzji informując jednocześnie zgłaszającego o możliwości odwołania się od decyzji w ciągu czternastu (14) dni od jej otrzymania.
7. W przypadku uznania przez Administratora, że treści objęte zgłoszeniem są nielegalne lub niezgodne z Regulaminem, podejmuję on decyzję o ich usunięciu. W pozostałych przypadkach Administrator pozostawia treści objęte zgłoszeniem w stanie niezmienionym.
8. W przypadku uwzględnienia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, Administrator niezwłocznie informuje autora treści uznanych za niezgodne z prawem lub Regulaminem, o ile zna jego elektroniczne dane kontaktowe, że treści te zostały usunięte i uzasadnienia swą decyzję informując jednocześnie o możliwości odwołania w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania informacji o usunięciu treści. Do odwołania autora treści stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.
9. W mediach społecznościowych zabrania się zamieszczania treści:
1) sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności propagujących przemoc, dyskryminację lub nienawiść,
2) nagannych moralnie lub społecznie niewłaściwych,
3) reklamowych lub ukierunkowanych w celu pozycjonowanie stron internetowych,
4) wprowadzających odbiorców w błąd w celu osiągnięcia przez jej autora korzyści finansowej, politycznej lub innej.  

§ 16
Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.5.2023 r.
4. Zmiana postanowień Regulaminu następuje poprzez opublikowanie jego tekstu jednolitego pod adresem https://programscripta.pl/regulamin, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.
5. Regulamin jest dostępny dla każdego na stronie internetowej https://programscripta.pl/regulamin.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

CENNIK

Usługa Cena (brutto)
Licencja 12-miesięczna Program Scripta (opłata jednorazowa)  1080,00 zł

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

(miejscowość) ……………….., (data) …………………….

SCRIPTA Radosław Terlecki
ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin
kontakt@programscripta.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY LICENCYJNEJ

Odstępuję od umowy licencyjnej zawartej w dniu ……………….. ze SCRIPTA na podstawie przepisów o odstąpieniu konsumenta od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
Proszę o zwrot wpłaconego wynagrodzenia przelewem, na rachunek w ……………………., nr ……………………………………………….. .

(podpis) ………………………….

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Funkcjonalności Programu Scripta

1. Strona logowania

Logowanie do Programu Scripta następuje poprzez uzupełnienie pól przeznaczonych na login oraz hasło na stronie logowania (adres URL: https://programscripta.pl). Strona logowania jest zabezpieczona certyfikatem SSL. Login i hasło zostają nadaje Usługobiorcy wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z Programu Scripta.
Zaleca się zmianę hasła do Programu Scripta po jego nadaniu przez Usługodawcę. Nie należy udostępniać hasła osobom trzecim, którym nie przysługuje licencja.

2. Strona kategorii

Strona kategorii ukazuje się Usługobiorcy po pomyślnym zalogowaniu. Z poziomu strony kategorii Usługobiorca uzyskuje dostęp do poszczególnych działów tematycznych z zawartością w postaci wzorów dokumentów o charakterze prawnym wraz z komentarzami do nich, jak też odrębnych opracowań. Z poziomu strony kategorii możliwy jest także dostęp do artykułów dotyczących prawa, publikowanych w ramach serwisu PlanetaPrawo.pl.
Dla ułatwienia pracy projekty dokumentów w kategoriach podstawowych są dodatkowo pogrupowane. Przykładowo, w dziale Prawo zobowiązań znajdują się podkategorie, takie jak umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy spółki i wiele innych.  

3. Strona podkategorii

Wybierając na stronie kategorii dany dział tematyczny Usługobiorca uzyskuje dostęp do wykazu projektów dokumentów (ewentualnie odrębnych opracowań), które można wyświetlać online w celu zapoznania się z ich treścią, jak też pobierać w wersji RTF oraz PDF. Każdy wzór jest możliwy do wyświetlania przy użyciu edytorów tekstu.
Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić środowisko cyfrowe niezbędne do odtwarzania lub modyfikacji zawartości Programu Scripta.  
Kliknięcie w konkretny dokument powoduje jego wyświetlenie.

W menu z prawej strony ekranu można pobrać wyświetlony projekt dokumentu zarówno w formie edytowalnej (RTF), jak i w formie PDF.

4. Wyszukiwarka

Wyszukiwarka znajdująca się w górnej części ekranu służy znalezieniu projektu dokumentu w ramach Programu Scripta. W celu skorzystania z wyszukiwarki należy wpisać frazę określającą nazwę dokumentu (np. „umowa o pracę”). Po wpisaniu frazy wyszukiwarka wskazuje pasujące do niej projekty dokumentów znajdujących się w Programie Scripta.

5. Menu boczne i panel użytkownika

Rozwijane menu boczne, znajdujące się z lewej strony ekranu, służy przeniesieniu do innego działu tematycznego. Menu boczne zawiera również wyszukiwarkę zaawansowaną oraz komunikaty techniczne. Natomiast z prawej strony ekranu znajduje się przycisk wylogowania oraz panel użytkownika, w którym Usługobiorca może zmienić hasło.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X