Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ustanowiona dla Serwisu internetowego Programscripta.pl

Podkreślając, że ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych w europejskiej kulturze prawnej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia Usługobiorcom przetwarzania ich danych osobowych w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty oraz wskazując na przysługujące im uprawnienia, ustanawia się niniejszy dokument, zwany Polityką prywatności.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1
Zakres zastosowania Polityki prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu internetowego, a w szczególności:
1) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy oraz kategorie tych danych,
2) sposoby przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy,
3) prawa Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.

§ 2
Definicje

Użyte w Polityce prywatności określenia oznaczają:
1) Autopay - Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (81-718), ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590, NIP 5851351185, REGON 19178156100000,
2) FSi - FSi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-323), ul. Gdyńska 19, KRS 0000219900, NIP 9451926796, REGON 357238140,
3) Platforma 1koszyk – oprogramowanie, będące własnością FSi, umożliwiające Usługobiorcy zawarcie oraz opłacenie umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta,
4) Program Scripta – elektroniczną bazę danych, obejmującą zawartość w postaci wzorów dokumentów o charakterze prawnym wraz z komentarzami do nich oraz odrębne opracowania w formacie RTF i PDF, stworzoną oraz aktualizowaną w celu szkoleniowym, polegającym na propagowaniu wiedzy o metodach sporządzania dokumentów o charakterze prawnym, na którą na zasadach określonych w Regulaminie udzielane są licencje,
5) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ustanowiony dla Serwisu internetowego, dostępny pod adresem internetowym https://programscripta.pl/regulamin,
6) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
7) Serwis internetowy – grupę powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych z adresu internetowego https://programscripta.pl,
8) Usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę, drogą elektroniczną, w ramach Serwisu internetowego,
9) Usługodawca – przedsiębiorcę działającego pod nazwą SCRIPTA Radosław Terlecki, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, NIP 9552205207, REGON 521688355, adres poczty elektronicznej: kontakt@programscripta.pl, nr tel. 517204675 (czynny w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00, opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora),  świadczącego usługi drogą elektroniczną, w ramach Serwisu internetowego,
10) Zawartość Serwisu internetowego – wszelkie treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.

§ 3
Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. W przypadku zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z Programu Scripta za pośrednictwem Platformy 1koszyk administratorami danych osobowych Usługobiorcy są także FSi oraz Autopay na podstawie odrębnych polityk prywatności.
Rozdział 2.
Przetwarzanie danych osobowych

§ 4
Postanowienia ogólne dla przetwarzania danych

1. W przypadku usługi udzielenia licencji na korzystanie z Programu Scripta, o której mowa w art. 1 ust. 1 Regulaminu, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy określone w Polityce prywatności. W szczególnych sytuacjach, gdy jest to wymagane właściwością zobowiązania lub sposobem jego rozliczenia, Usługodawca może przetwarzać również inne, niewymienione w Polityce prywatności dane osobowe Usługobiorcy. W takim przypadku Usługobiorca jest informowany o rodzaju danych, których przetwarzanie jest konieczne oraz to, że są one niezbędne do świadczenia usług, po czym świadomie podejmuje decyzję o ich udostępnieniu.
3. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy świadczenia usługi w przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych osobowych, których udostępnienie jest niezbędne ze względu na właściwość usługi lub sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego za pośrednictwem którego usługa jest świadczona.
4. W przypadku świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną, Usługobiorca zaznacza, natychmiast po połączeniu się z Serwisem internetowym, okienko wyboru na znak zapoznania się z postanowieniami Polityki prywatności oraz ich pełnej akceptacji. W przypadku świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usługi drogą inną niż elektroniczna konieczne jest pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką prywatności.

§ 5
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku usługi udzielenia licencji na korzystanie z Programu Scripta

1. W przypadku usługi udzielenia licencji na korzystanie z Programu Scripta, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu, Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy:
1)    imię i nazwisko (nazwę),
2)    adres (siedzibę),
3)    NIP – o ile zawiera umowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4)    adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
2. Usługodawca przetwarza dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 od momentu ich podania przez Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 są przetwarzane w celu zidentyfikowania podmiotu zobowiązanego na podstawie zawartej umowy i realizowania wynikających z niej roszczeń, jak też do celów podatkowych. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są przetwarzane w celu ustalenia zasad współpracy oraz prawidłowej realizacji umowy.
4. W celu prawidłowego wykonania umowy licencyjnej Usługodawca gromadzi informacje o datach oraz godzinach logowań do Programu Scripta oraz numerach IP (Internet Protocol Address), z których następuje logowanie.

§ 6
Inne przypadki przetwarzania danych osobowych

1. Niezależnie od postanowień § 4 i § 5 Polityki prywatności Usługodawca może przetwarzać pozyskane od Usługobiorcy dane osobowe poprzez ich przekazanie organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom administracji publicznej, na ich uzasadnione żądanie lub przez Usługodawcę z własnej inicjatywy – w celu wskazania ewentualnych czynów zabronionych czy zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Ponadto Usługodawca może przetwarzać pozyskane od Usługobiorcy dane osobowe poprzez ich przekazanie audytorom, biegłym rewidentom, doradcom podatkowym (tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowym wywiązywaniu się Usługodawcy z obowiązków publicznoprawnych), jak też firmom windykacyjnym i doradcom prawnym (tylko w niezbędnym zakresie oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na sądowym lub pozasądowym dochodzeniu przeciwko Usługobiorcy roszczeń wynikających z zawartej umowy lub powstałych na podstawie innego tytułu prawnego). W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. W przypadku zainicjowanej przez Usługobiorcę korespondencji mailowej lub korespondencji prowadzonej przy użyciu mediów społecznościowych, Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy za jego dobrowolną, lecz konieczną do prowadzenia korespondencji zgodą. W szczególności dotyczy to imienia i nazwiska bądź pseudonimu Usługobiorcy oraz adresu jego poczty elektronicznej. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przez czas niezbędny do prowadzenia korespondencji.

Rozdział 3.
Pliki „cookies” oraz Google Analytics

§ 7
Cel zastosowania pików „cookies”

1. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Usługobiorcy (takiego jak komputer, tablet, telefon) w czasie korzystania przez niego z Serwisu internetowego, a następnie wysyłane z powrotem do serwera WWW podczas powtórnego korzystania z Serwisu internetowego. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy oraz wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji.
2. Podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu internetowego pliki „cookies” są przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy w szczególności w celu:
1) zapewnienia sprawnego, bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania Serwisu internetowego,
2) tworzenia statystyk oglądalności.

§ 8
Zarządzanie plikami „cookies”

Usługobiorca może zarządzać plikami „cookies” poprzez modyfikację ustawień przeglądarki, z której korzysta. W szczególności Usługobiorca może w każdej chwili usunąć historię przeglądania, jak też zablokować możliwości zapisywania plików „cookies” w pamięci urządzenia. Domyślne ustawienia przeglądarki oznaczają, że pliki „cookies” pozostają zapisane w pamięci urządzenia.

§ 9
Google Analytics

Usługodawca wykorzystuje internetowe narzędzie Google Analytics służące do prowadzenia analizy statystyk Serwisu internetowego. Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i dotyczą w szczególności liczby odwiedzanych przez Usługobiorcę stron należących do Serwisu internetowego oraz ilości spędzonego na nich czasu.

Rozdział 4.
Uprawnienia Usługobiorców

§ 10
Bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców, a w szczególności uniemożliwiające dostęp do tych danych podmiotom nieuprawnionym, jak też ich utratę, uszkodzenie lub zniszczenie.

§ 11
Wyliczenie uprawnień Usługobiorcy

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorca ma prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia oraz aktualizacji
2) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
3) przenoszenia swoich danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12
Dostępność, obowiązywanie i zmiana postanowień Polityki prywatności

1. Polityka prywatności wchodzi w życie w dniu 23.5.2023 r.
2. Polityka prywatności jest dostępna nieodpłatnie, pod adresem https://programscripta.pl. Każdy ma prawo wyświetlenia lub pobierania Polityki prywatności za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Zmiana postanowień Polityki prywatności następuje poprzez opublikowanie jej tekstu jednolitego pod adresem https://programscripta.pl/polityka, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Polityki prywatności.
4. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
5. W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności stosuje się przepisy polskiego i międzynarodowego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO.

Uwaga, ta strona używa COOKIES. Stosujemy je, aby ułatwić Tobie korzystanie z naszego serwisu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące COOKIES w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zamknij X